Visual C# String Metotları - I

String Sınıfı ile Çağrılan Metotlar

string.Compare(ifade1, ifade2)

Parametre olarak verilen iki metni karşılaştırarak geriye int türünde bir sonuç döndürür. İki ifade eşit ise sonuç 0, ilk ifade küçük ise sonuç -1, ilk ifade büyük ise sonuç 1 olur. 

Karşılaştırma harflerin alfabetik sıralamasına göre yapılır. Örneğin b harfi a harfinden büyük kabul edilir.

Örnek:

string metin1 = textBox1.Text;
string metin2 = textBox2.Text;

int karsilastirma = string.Compare(metin1, metin2);

if (karsilastirma==0) label1.Text="Metinler Eşit";
else if (karsilastirma==1) label1.Text="İlk Metin Büyük";
else label1.Text="İkinci Metin Büyük";

Parametre olarak bir değişken ya da ifade verilebilir:

int karsilastirma = string.Compare(metin1, "Zafer");

int karsilastirma = string.Compare("Zafer", "Andaç");

string.Concat(parametreler)

Parametre olarak verilen ifadeleri birleştirerek sonucu geri döndürür. İki veya daha fazla parametre alabilir.

Örnek:

string metin1 = textBox1.Text;
string metin2 = textBox2.Text;
 
label1.Text = string.Concat(metin1, " ", metin2," naber");

Farklı türdeki veriler de bu metot ile birleştirilebilir:

string metin1 = textBox1.Text;
int sayi1 = 55;
bool durum = true;
 
label1.Text = string.Concat(metin1, " ", sayi1, durum, 68);

string.Format() Metodu

Metin, sayı veya tarih türündeki ifadeleri, belli bir düzene göre yazdırmayı sağlar. Oldukça fazla kullanım şekli bulunmaktadır. Aşağıda örnek olarak birkaç yöntemden bahsedilmiştir.

Örnek: Bir ifadeyi en az 10 karakter yer kaplayacak şekilde yazdırmak için aşağıdaki örneği inceleyiniz. İfadenin önüne gereken sayıda boşluk konarak toplamda en az 10 karakter yer kaplaması sağlanacaktır. Metnin uzunluğu 10 karakterden fazla ise birşey yapılmayacaktır.

string metin="z";
                        
for (int j = 1; j <= 10; j++)
{
label1.Text += string.Format("{0,10}",metin)+"\n";
metin = metin + "z";
}

10 yerine -10 girilseydi boşluklar metnin sağ tarafına eklenirdi.

Örnek: Bir sayının önüne 0'lar koyarak en az 5 basamak uzunluğunda göstermek istersek:

int sayi = 55;
label1.Text = string.Format( "{ 0, 5:00000 }", sayi ) ;  

Sonuç "00055" olacaktır.

Örnek: Bir sayının basamak sayısını 5'e, toplam karakter sayısını ise 8'e tamamlamak için:

int sayi = 55;
label1.Text = string.Format( "{ 0, 8:00000 }", sayi ) ;

Sonuç "   00055" olacaktır. Sol tarafa 3 tane boşluk konarak karakter sayısı 8'e tamamlanmıştır.

Örnek: Telefon numarasının basamaklarının gruplandırılarak aralarında boşluk bırakılması için:

long telNo = 2127271234;
label1.Text = string.Format( "{ 0:### ### ## ## }", telNo) ;

Sonuç "212 727 12 34" olacaktır.

Örnek: Ondalıklı bir sayının tam kısmının soluna eklenen sıfırlar ile en az 3 basamak görünmesini, ondalık kısmının ise sağına eklenen sıfırlar ile en az 4 basamak görünmesini sağlamak için (Not: Ondalık kısım 4 basamaktan uzun olursa yuvarlanacaktır) :

double sayi = 12.12;
 
label1.Text = string.Format("{0:000.000}", sayi);
 
Sonuç "012.120" olacaktır.
 

string.IsNullOrEmpty(değişken adı) Metodu

Not: Öncelikle bu linke tıklayarak null ve empty değişkenler ile ilgili konuyu inceleyiniz.

Parametre olarak verilen string değişkenin, boş olup olmadığını kontrol eder. Değişken null veya empty ise sonuç true, dolu ise sonuç false olacaktır.

string a="aa";
 
if (string.IsNullOrEmpty(a)) label1.Text = "değişken boş";
else label1.Text = "değişken dolu";

Yandaki örneği inceleyiniz.

c# hazır metotlar ve açıklamaları, c# hazır metot örnekleri, string metotları,visual c# string Format, Compare metodu, IsNullOrEmpty, metnin içine ekleme

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

IsNullOrEmpty metodu ile dizi elemanlarını kontrol etme

string[] numaralar = new string[5];

numaralar[0] = "534";
numaralar[2] = "115";
numaralar[3] = "";
Yukarıda 5 elemanlı numaralar dizisi tanımlanmış, ardından bazı elemanlarına değer atanmıştır. 0 ve 2 nolu elemanlara değer ataması yapılmış, 3 nolu eleman empty olarak belirlenmiş, 1 ve 4 nolu elemanlar ise null olarak bırakılmış yani hiç atama yapılmamıştır.
 
Dizinin tüm elemanlarını label içerisine yazdırırken boş elemanlar için "-" konmasını sağlamak için IsNullOrEmpty metodundan faydalanabiliriz:

foreach (string i in numaralar)

{

     if ( string.IsNullOrEmpty(i) ) label1.Text += "-\n";

     else label1.Text += i + "\n";

}

 YORUMLAR
13915  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 964